O Adriatic Liver Forumu

Adriatic Liver Forum (ALF) je platforma za stručnu, znanstvenu i edukacijsku suradnju hepatologa i ostalih zdravstvenih profesionalaca koji se bave bolestima jetre iz zemalja centralne-južne-istočne (CSE) Europe oslonjenih na Jadransko more, koje dijele slično povijesno i kulturološko nasljeđe. Cilj ovog profesionalnog okvira je ustrajna promocija i poboljšanje skrbi za bolesnike sa bolestima jetre kao i istraživanja u ovom području.

Prvotno pod imenom Seminaria hepatologica, ova platforma je osnovana od grupe gastroenterologa-hepatologa iz Hrvatske i pokrenuta 2014. godine u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu. ALF se održava u vidu monotematskih simpozija sa nacionalnim i regionalnim karakterom. Ova platforma odlično je prihvaćena od strane šire hepatološke zajednice CSE regije Europe koja je aktivno participirala u aktivnostima ALF-a od samih početaka, te ALF predstavlja jedinstveno okružje za zajednički rad specijalista iz različitih zemalja u duhu mira i međunarodne suradnje. Treba naglasiti da u Hrvatskoj i susjednim zemljama ne postoji specijalizirana znanstvena ili stručna udruga posvećena bolestima jetre, već su ovakve aktivnosti do sada bile organizirane u sklopu općih gastroenteroloških kongresa, konferencija ili sastanaka.

Na svakom dosadašnjem ALF-u, osim specifičnih hepatoloških tema, sudionicima je bilo omogućena praktična edukacija iz ultrazvuka (hands-on) te je bilo održano barem po jedno predavanje o primjeni ultrazvuka kod specifičnih bolesti jetre. Ovo je posebice važno s obzirom da postoji rastuće uvjerenje da hepatolozi trebaju biti kompetentni u izvođenju ultrazvučnih pregleda, posebice u svijetlu uvođenja novih ultrazvučnih metoda kao što su elastografija i kontrastom pojačani ultrazvuk (CEUS) koji u današnje vrijeme predstavljaju neizostavni alat u kliničkoj hepatologiji.

Sve dosadašnje simpozije organizirali su Hrvatsko gastroenterološko društvo i Klinička bolnica Dubrava. Prvi simpozij u 2014. godini bio je posvećen interdisciplinarnom pristupu tumorima jetre. Sljedeći simpozij održan 2016. godine bio je posvećen bolestima hepato-portalne cirkulacije - portalnoj hipertenziji i vaskularnim bolestima jetre, dok je tema trećeg simpozija u 2017. godini bila nealkoholna masna bolest jetre. Svake godine na ALF-u se okupi oko 150 sudionika. Od prvog održanog simpozija važnost ovog događanja prepoznata je od strane najvažnijih domaćih i međunarodnih stručnih udruženja i institucija kao što su Svjetska gastroenterološka organizacija (World Gastroenterology Organization - WGO), Europska federacija udruženja za ultrazvuk u medicini i biologiji (European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology - EFSUMB), Hrvatsko društvo za ultrazvuk u medicini i biologiji Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatsko društvo za hepato-bilijarnu kirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora, a posljednja dva simpozija podržana su od strane Europskog udruženja za bolesti jetre (European Association for the Study of the Liver -EASL). Potpora EASL-a kao najveće europske hepatološke organizacije bila je od iznimne važnosti za uspjeh i kontinuitet ALF-a jer je značajno doprinijela prepoznatljivosti i znanstvenoj vrijednosti ovoga događanja. Potpora EASL-a i aktivna potpora njezinih vodećih eksperata koji su sudjelovali kao predavači na simpozijima bili su garancija znanstvene izvrsnosti ALF-a što je privuklo hepatologe i druge stručnjake koji se bave bolestima jetre iz više zemalja na sudjelovanje u ovoj edukativnoj i znanstvenoj aktivnosti.

Među mnogim institucijama i stručnjacima koji su podupirali ALF, posebno mjesto pripada Royal Free Hospital i University College London te profesoru Massimu Pinzaniju, Predstojniku Sheila Sherlock Liver Centre, Ravnatelju Institute for Liver and Digestive Health University College London, članu upravnog odbora EASL-a te čelniku edukacijskog odbora EASL-a, koji je od samog početka podupirao ALF. Najugledniji europski i svjetski eksperti iz hepatologije Prof. Jaume Bosch, Prof. Annalisa Berzigotti, Prof. Ioan Sporea, Dr. Emmanuoil Tsochatzis i Dr. James O'Beirne sudjelovali su na ALF-u. Posebnu zahvalu treba izraziti sponzorima jer je njihova potpora omogućila uspjeh ovog logistički zahtjevnog poduhvata.

Danas je Adriatic Liver Forum platforma za okupljanje gastroenterologa-hepatologa i drugih stručnjaka koji se bave bolestima jetre u CSE regiji Europe uz podršku vodećih europskih hepatoloških institucija gdje se izmjenjuju iskustava i znanstvena dostignuća, raspravlja o najnovijim temama u hepatologiji, planira suradnja u multicentričnim projektima, s konačnim ciljem ujednačavanja i poboljšanja skrbi za bolesnike sa bolestima jetre u svim zemljama i centrima koji sudjeluju u ovoj aktivnosti.

Poboljšanje kvalitete i standardizacija postupaka, ujednačavanje edukacije i jednaka dostupnost kvalitetnim uslugama pacijentima sa bolestima jetre najvažniji su ciljevi ove aktivnosti što je sukladno strategijama krovnih europskih organizacija EASL i United European Gastroenterology (UEG).


Izv.prof.dr.sc. Ivica Grgurević, dr.med

Predsjednik organizacijskog odbora Adriatic Liver Forum